Klauzule reosiguranja

Klauzula greške na PML-u

 

Klauzula vezana za ograničenje odgovornosti po ugovorima reosiguranja gdje je procjena PML-a prekoračena

 

 1. Reosiguranje je zansovano na vjerojatnoj maksimalnoj šteti (PML) prema tabeli limita priključenoj ovom ugovoru. Kod određivanja PML-a bilo kojeg rizika kompanija cedent će postupati pažljivo koliko je moguće. 

 

 1. Ukoliko se u slučaju štetnog događaja pokaže da je PML koji je činio osnovu reosiguranja za određeni rizik prenizak, dodatna odgovornost reosiguranja će biti ograničena da daljnjih 25% od iznosa PML-a. 

 

Klauzula neće biti primijenjena u slučaju istovremenog paleža na nekoliko, prostorno odvojenih područja u okviru jednog rizika, jer se oni tretiraju kao odvojeni štetni događaji po klauzuli.

 

Kada se samopridržaji za požar i požarni šomaž određuju zajedno, PML može biti prekoračen po klauzuli samo ukoliko ukupna šteta za požar i šomaž po požaru prelazi PML u osnovi ugovora o reosiguranju strana za više od 25%.

 

 1. Ukoliko primjena ove klauzule rezultira u novoj podjeli štete između kompanije cedenta i reosiguratelja originalna premija će se također podijeliti u tom omjeru a razlika između nove i stare premije bit će naknađena kompanije cedentu od strane reosiguratelja. 

 

 1. Ova odredba će nadjačati svaku drugu klauzulu ili uvjet ugovora a posebice klauzulu o greškama o propustima. 

 

Bilo koji akt terorizma (NMA 2919)

 

U svrhu ovog isključenja akt terorizma znači akt, uključujući ali ne ograničavajući se na upotrebu sile ili nasilja i/ili prijetnje njima od strane bilo koje osobe ili grupe(a) osoba, bilo da djeluju sami ili u ime ili u vezi sa bilo kojom organizacijom (organizacijama) ili vladom (vladama), počinjen u političke, religijske, ideološke ili slične svrhe uključujući namjere utjecanja na bilo koju vladu i/ili dovođenje u strah javnosti ili bilo kojeg dijela javnosti.

 

Ovim se također isključuje gubitak, oštećenje, trošak ili izdatak bilo koje prirode direktno ili indirektno uzrokovan ili koji rezultira iz ili je u vezi sa bilo kojom akcijom poduzetom radi kontroliranja, sprječavanja, suzbijanja ili koja se na drugi način odnosi na gornje.

 

Klauzula o konačnoj čistoj šteti[1]

(Ultimate net loss clouse)

 

Izraz «konačna čista šteta» označava iznos koji je Reosiguranik zaista platio u pogledu bilo kog štetnog događaja uključujući troškove parnice, ako postoje, i sve druge troškove štete Reosiguranika (isključujući , međutim, kancelarijske troškove i plate zaposlenih Reosiguranika) ali spašane dio i nadoknade, uključujući nadoknade od svih drugih reosiguranja, će biti prvo oduzeti od takve štete da bi se došlo do iznosa obaveze, ako postoje, uzimajući u obzir ovdje navedeno. 

 

Svi spašeni dijelovi, nadoknade ili plaćanja vraćena ili primljena nakon podmirenja bilo koje štete ovdje, će se primjeniti kao da su nadoknađeni ili primljeni prije navedenog podmirenja i sva neophodna regulisanja će obaviti ugovorne strane. Ništa u ovom paragrafu neće biti protumačeno tako kao da  nadoknada po ovome ne može biti učinjena sve dok Reosiguranikova konačna čista šteta ne bude utvrđena.

 

Usprkos prethodnom, Reosiguranik će imati korist od bilo kog osnovnog reosiguranja viška štete (excess of loss) i nadoknade po ovome neće biti uzete u obzir kod kalkulacije konačne čiste štete po ovome.

 

[1] Slobodan prevod klauzule. Važeći tekst je originalni engleski tekst.

 

Klauzula o saradnji i obavještavanju o štetama[1]

(Claims co-operation and reporting clouse)

 

Usprkos bilo šta protivno onom što je sadržano u ovom Ugovoru, to je uslov za odgovornost Reosiguravača  koja proizilazi iz ovog Ugovora tako da:

 

 1. a)    Retrocedent će odmah pismeno obavijestiti Reosiguravača o svakom 

individualnom potraživanju ili ukupnosti  potraživanja koje predviđa ovaj Ugovor, koji su postavljeni  prema Retrocedentu u pogledu posla reosiguranog ovdje ili on biva upoznat sa bilo kojom okolnosti koja bi mogla povećati to potraživanje ili ukupnost potraživanja u slučaju gdje :

 

(1)  Prelazi ili moguće je da će preći 75% od ugovorene tačke

                       samopridržaja

(bez obzira na bilo koje pitanje što se tiče odgovornosti) ili 

                 

 (2) Tiče se povrede tijela ili bolesti iz kojih proizilazi ili može

       imati za posljedicu:

 1. i)              trajni invaliditet sa ocjenom 50% ili više,
 2. ii)             plaćanje anuiteta ili nekog drugog periodičnog plaćanja

iii)            dosuđena kazna koja bi se mogla povećati u nekom periodu nakon žalbe 

 

                 (3) Potiče iz sljedećeg:

                        

i)

Fatalna povreda

ii)

Povrede mozga

iii)

Povreda kičme iz koje slijedi djelomična ili totalna paraliza

iv)

Amputacija

v)

Trajni gubitak funkcije udova

vi)

Sljepilo

vii)

Opasne opekotine

viii)

Znatno nagrđenje lica

      

 1. b)    Retrocedent će Reosiguravaču obezbjediti sve podatke koji su mu poznati 

a koji se odnose na  štete ili moguće štete prijavljene kao pod gore navedenom tačkom a) gore i nastaviti iscrpno  informisati Reosiguravača o svim promjenama vezanim za njih čim se one dese. 

 

 1. c)    Retrocedent će u potpunosti sarađivati sa Reosiguravačem i svakom 

osobom ili osobama  koje on odredi prilikom utvrđivanja , izravnanja ili plaćanja bilo kakve štete prijavljene  Reosiguravaču  kako je prethodno rečeno a Retrocedent neće bez prethodne konsultacije sa Reosiguravačem  ili njegovim predstavnikom pokrenuti parnicu (osporavati) u slučaju takvih šteta.

 

[1] Slobodan prevod klauzule. Važeći tekst je originalni engleski tekst.

 

Sunset  klauzula

 

Pet godina nakon isteka ovog reosiguranja Reosiguranik će obavijestiti Reosiguravatelja o svim rezerviranim štetama ili događajima tokom perioda reosiguranja koji još nisu u potpunosti likvidirani i koji mogu prouzrokovati odštetni zahtjev po ovom reosiguranju i nikakva obaveza neće proizilaziti iz ovog reosiguranja za bilo koju štetu ili zahtjev koji nisu prijavljeni Reosiguravatelju do isteka ovog petogodišnjeg perioda.

 

Lista isključenja za nesavjesne postupke medicinskih radnika

 

 1. a)Kozmetičke ili plastične operacije.
 2. b)
 3. c)Odgovornost koja proizlazi iz bilo kojeg stanja neposredno ili posredno prouzrokovanog ili povezanog sa ljudskim T-ćelijskim limfatropnim virusom tipa III (HTLV III) ili  limfadenopatskim pridruženim virusom (LAV) ili mutiranim derivativima ili njihovim varijacijama ili na bilo koji način u vezi sa sindromom stečenog nedostatka imuniteta (AIDS) ili bilo kojim sindromom ili stanjem slične vrste kakogod može biti nazvan.
 4. d)Banke krvi.
 5. e)Genetska oštećenja.
 6. f)Tjelesna povreda (uključujući emocionalnu patnju ili mentalnu traumatsku orphobiu), gubitak ili oštećenje, koji su stvarno ili navodno prouzrokovani od, ili im je pridonijela ili su na bilo koji način u vezi sa AIDS-om ili njegovim patogenim agentima.
 7. g)Bilo koje usluge izvršene preko obima profesionalnih usluga, tretmana, savjeta tipično pruženih od strane liječnika po domaćem zakonodavstvu, etničkim kodeksima i pravilima.
 8. h)Korištenje lijekova za smanjenje težine.
 9. i)Usluge pružene pod utjecajem intoksikanata ili narkotika.
 10. j)Bilo koji namjerni, nečasni, zlonamjerni čin osiguranika ili njegovih zaposlenika.
 11. k)Klinički testovi.

 

 

Slobodan prevod klauzule. Važeći tekst je originalni engleski tekst.