Novosti

COVID-19 i tržište osiguranja u FBiH na 30.09.2020.
19.10.2020

Uticaj Covida-19 na tržište osiguranja u Federaciji BiH je, prema statistikama Agencije za nadzor osiguranja, kumulativno u periodu 01.01.2020. do 30.09.2020. prouzrokovao pad premije u odnosu na isti period prethodne godine od 2,5%.  

 

Kada se usporedi ukupna premija na tržištu Federacije BiH ostvarena u septebru 2020. sa premijom ostvarenom u septembru 2019. godine vidimo ostvareni rast premije od 1,7%. Vrste osiguranja koje su imale pad su bile 01 osiguranje od nezgode s padom od 1%, 02 zdravstveno osiguranje pad od 31,1%, 08 osiguranje od požara pad od 10,9%, te 09 ostala osiguranja imovina pad od 15,25%.

 

Vrsta 03 osiguranje cestovnih vozila (kasko) imala je rast od 10,1%, a vrsta 10 osiguranje od automobilske odgovornosti imalo je rast od 8,1%.

 

Ostale vrste u apsolutnom iznosu imaju dosta malu premiju te ne pridonose značajno ukupnoj premiji, stoga ih ni ne spominjemo. 

 

Na vrsti 19 životno osiguranje zabilježen je pad u odnosu na septembar 2019. godine od 3%.