Novosti

COVID-19 i tržište osiguranja u FBiH na 31.12.2020.
22.01.2021

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za cijelu 2020. godinu. Ostvarena je premija od ukupno 517.467.449 KM, što je u odnosu na 526.302.822 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u 2019. godini manje za 1,7%.

 

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u 2020. iznosi u % prema ostvarenju premije u 2019. godini kako slijedi:

01 Osiguranje od nezgode 99%

02 Zdravstveno osiguranje 76,9%

03 Osiguranje cestovnih vozila 98,1%

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine

05 Osiguranje zračnih letjelica 1212,7%

06 Osiguranje plovila 115,9%

07 Osiguranje robe u prevozu 92,6%

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 102,5%

09 Ostala osiguranja imovine 112,3%

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 101,3%

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 62,3%

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 62,6%

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 103,5%

14 Osiguranje kredita 28,6%

15 Osiguranje jemstava 76,0%

16 Osiguranje raznih finasijskih gubitaka 151,5%

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 560,3%

18 Osiguranje pomoći 98,4%

Neživotna osiguranja ukupno 98,9%

19 Životno osiguranje 96,3%

 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 98,3%, ili 8.835.373 KM manje ukupne premije u odnosu na 2019. godinu.

 

S obzirom na zabrinutost početkom godine, objektivno gledano tržište osiguranja je pokazalo otpornost na sve probleme koje je pandemija stvorila. Pri tome su neke od najznačajnijih vrsta osiguranja (gledano po učešću u ukupnoj premiji), kao što su 01, 03, 08, 09, 10 13 i 19 ostvarili rezultate vrlo blizu prošlogodišnjih (01 osiguranje od nezgode) ili bolje od prošlogodišnjih. Značajniji pad su imali 02 zdravstveno osiguranje i osiguranje kredita, a umjeren pad 07 osiguranje robe u prevozu.

 

Nakon ovih kumulativnih podataka, evo i pregleda stanja kada usporedimo decembar 2020. sa decembrom 2019.:

 

Ukupan pad premije je bio 2,9%, što je veći pad iz mjeseca novembra.

 

Pad u decembru 2020. Prema decembru 2019. su zabilježili 01 Osiguranje od nezgode, 6,1%, 03 Osiguranje cestovnih vozila 0,2%, 08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 28,5%, 09 Ostala osiguranja imovine 55,6%, 19 Životno osiguranje 6,4%.

 

Rast su zabilježile vrste 02 Zdravstveno osiguranje 0,6%, 07 Osiguranje robe u prevozu 50,1%, 10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 6,3%, 13 Ostala osiguranja od odgovornosti 4,6%.