Novosti

Tržište osiguranja u FBiH na 30.06.2021.
14.07.2021

Agencija za nadzor osiguranja FBiH je objavila podatke za juni  2021. godine. Ostvarena je premija od ukupno 51.499.864 KM, što je u odnosu na 47.728.228 KM premije ostvarene u Federaciji BiH u junu  2020. godine više za 7,9%.

Pri tome, po pojedinim vrstama osiguranja, premija ostvarena u junu 2021. iznosi u % prema ostvarenju premije u junu 2020. godini kako slijedi: 

01 Osiguranje od nezgode 124,5% 

02 Zdravstveno osiguranje 168,5% 

03 Osiguranje cestovnih vozila 109,5% 

04 Osiguranje tračnih vozila, bez premije u obje godine 

05 Osiguranje zračnih letjelica 99,6%

06 Osiguranje plovila bez premije u 2021

07 Osiguranje robe u prevozu 92,0% 

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 93,6% 

09 Ostala osiguranja imovine 84,1% 

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 106,5% 

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica 212,2% 

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 93,9% 

13 Ostala osiguranja od odgovornosti 66,5% 

14 Osiguranje kredita 263,4% 

15 Osiguranje jemstava 78,7% 

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka 187,1% 

17 Osiguranje troškova pravne zaštite 180,7% 

18 Osiguranje pomoći 135,4% 

Neživotna osiguranja ukupno 107,9% 

19 Životno osiguranje 108,1% 

Ukupno neživotno i životno osiguranje, 107,9%, ili 3.771.636 KM više ukupne premije u odnosu na juni 2020. godine.